Nhảy đến nội dung

“Tôi không cho phép mình bất cẩn dù là với những việc nhỏ nhất.”

“Tôi không cho phép mình bất cẩn dù là với những việc nhỏ nhất.”