Nhảy đến nội dung
Sau khi thử các nhãn sữa khác, tôi thấy Friso là sữa phù hợp nhất đảm bảo dưỡng chất cho con tôi phát triển theo từng giao đoạn và cũng không bệnh vặt nhiều. Cảm on Friso nhiều!

Thuy Vy