Nhảy đến nội dung

“Tôi luôn chọn cho mình những hướng đi đúng đắn, dù những điều đúng đắn thường không đến một cách dễ dàng.”

Người nông dân hướng về thiên nhiên